Thursday, September 24, 2009

وكل سنة ونحن بخير

Namba I dua ko sa langon na Muslim Ummah sa lyawaw na dunya, pangenin tanu na su pwasa tanu na tinalima nu Allah sa kumplito, pangenin tanu na su langon nu Dua tanu kanu dalem nu ulan ulan na barakat na tinalima nu Allah a mapuro.

Apya napupus den su Ramadhan na di bon kapasad I Ramadhan work ko, alhamdulillah ka inenggyan ako nu Allah sa mabagr a lawas ksa kagaga ko pen pelambas I embalabala sa Maguindanao, katawan ko I kna dayt sa raki I galebek ko anya kagina babay ako uged na enjoy ako endu kalinyan ko I makadsilbi ako kanu mga taw a kangapasangan, madakel a nanggula s pwasa anya a mga makarunok sa pusong endu makarat sa ginawa. Isa den run su mga yatim a sya sa mga Orphanage Centers. Namakaypos a mga ragon na da ko makalyu sa mawatan a orphanage center uged na simula sa kinapasad sumervey kanu mga orphanage sya sa cotabato endu mga siken a probinsya nin na natawan ko I madakel pen a mga orphanage a dako kaangayi.
3 orphanages a bago I naangayan ko sa nya ba a pwasa, 2 sa buluan 1 sa katibpwan, as expected madakel bun a mga wata a da lukes nin a ru den pegkakasla ru den pamangagi endu ru den pedtalanged pendadarpa, kinauma ko sa Dar Muzna na sinakaw ako den nu mga wata sa inipagistorya ko niran tumegel endu nangingidsa den siran tumegel taman sa napailay ko pen su mga photos sya kanu digicam a tanggit ko sa kapya den na kinambibityara, apya endaw ako mangay na tundugen ako niran taman say a nadtaru nu mushrifa niran na mana ko kun den INA NA MANOK A PANUNDUGEN NA MGA WATA NIN, nakadtatawa ko kanu entu a katigan uged nagedam ko inya a mga wata na pagatiten siran mamagistorya sa mga taw a pakabago sa mata niran, taman sa napasad I programa sa orphanage anto na inisegkil ako niran pen sa rinentan ko a multicab ka langon siran na pedtaro sa INGAT katawan niran I mapasang bun 9i kinalambas ko sa Orphanage niran ka 1 hour I byahe from Hiway to Orphanage sa lalan a kna suminto endu delikado, inisegkil ako nu driver sya den sa harap na walay nami sad a nanggula a marat sa rkami alhamdulillah.


Su ikadwa endu ika tlo a orphanage a naangayan ko na ru sa Buluan, magubay into a Orphanage Dar Tahfeez endu Dar Mawdi, ginumanat ako sa walay around 6 am ka namadyan kami pen para sa mga kaped a kailangan sa Iftar sa entuba gay, mga around 7 am na minwa kami den sa Cotabato papunta kami den sa Buluan, more than 3 hours I byahe, mapasang a benar ka da atep nu multicab a available a narentan, kailangan naming tiisin I kayaw na senang sa 3 hours, uged na apya meto den I kapasangin na da nami bun gedama ka ya nami kapagitong na su mga Yatim a kawman nami na malilini sa Iftar nami sa magabi anto, matag kami bu namaran sa kinasenang sa rekami uged na da nami bun gedama, kinauma nami sa Orphanage na ready den su mga kambing para sumbalin, mangagan sa mangagan na sinumumbali kami, malu kami kaprobliman kanu paganayan ka wata langon I taw nu Orphanage, lima timan a kambing I sinumbali na da magkaped nami a enggalebek run, mapya pen ka Muslim bun I Muslim, aden namakawma a mga nguda from the Village nagvolunteer siran a tumabang sa kabpurong sa mga kambing, bale su langon nu kambing na siran den I minggalebek run ya nami bu pinggula na su kinapagapoy sa May.
Taman sa minuran sa mareges na da bun awa su mga midtabang rkami ramig den siran midtingguran para bu kapayungan su pagapoyn a kambing, Shukran sa rkiran ka tinabangan kami niran, taman sa maluto den langon na iniprepare nami den taman sa nakumpleto su mga lampay nu mga yatim endu nakakan langon, yako menem nakwa a bityara sa isa a Yatim na “KAKA EMBALINGAN KANU BU” nakadtatawa ko sa natouch ako ged, diko katawan nginto, basi entupen ka nakakan silan sa meto u din a nalilinyanilan I kinatimo anto kaniran taman sa aden pen midsengal kaniran, Inshallah na embalingan kami bun san.After Activity sa mga Orphanages na isang hirit pen sa mga Evacuees, Iftar a naluto den I inenggay sa mga bakwit a kinadtimbaka, madakel a taw I nakawma uged na alhamdulillah da kami mashort, langon niran na nakakwa sa uman I isa na midsukor..

Shukoor kanu langon a volunteers kanu langon nu sponsors labi masla kanu isa isa nin a Allah kanu limo a inenggay nin kanu uripenin, pangenin tanu na ikalimo tanu pen nu Allah sa mapasad den I kapembunwa anya para daden bakwit a kapasangan endu daden a mga yatim a kitagak sa Orphanages.

Friday, September 18, 2009

Thursday, September 17, 2009

Hectic Schedule

Ramadhan is gonna end and im still busy, no Ramadhan Tuesday next week, the days gone fast and I didn’t even noticed, this past 2 weeks I’ve been so busy for Organization activities, its hard to be a photographer I must be there in every activity for photo documentation, I hope Allah will reward me inshallah from what I did right and forgive me from what I did wrong. Give me peace of mind and strength to do more good things and extend help to the needy once and orphans, and I hope Allah will give reward for the people who helped those needy here in Mindanao, Jazakumullah for the Malaysian brothers and sisters, Jazakumullah Jama’ah Islah Malaysia (JIM) and to Aksi Cepat Tanggap, Malaysia (ACT).

There is still more days left for Ramadhan and I still have work, and after Ramadhan still need to work for the reporting, inshallah all the help that you entrusted to Mindanao True Word Association, Incorporated (MTWA) and Aksi Cepat Tanggap, Mindanao (ACT) was surely implemented for those needy people in different places here in Mindanao. I hope the situation in Mindanao will get better and the people from evacuation centers can return to their homes and live again in peaceful way.
To my co-members inshallah Allah will reward your hard work and please don’t get tired of helping, aside for prayers this is the only way to help our Muslim brothers and sisters.

And to my Friends from my other organization the Ittihadun Nisa Foundation, Inc. (INFo) let just remember what our Aleemah’s sermons to us in this Holy month of Ramadhan,the every Saturday Symposium gives me ideas to live happily and God-fearing, I’m thankful to Allah for letting me live till this day and thankful to my Mum who raised me in Islam and for my Siblings who are there any time and for my Friends who’s not expecting something from me as an exchanged for their offered friendship.

Lets pray for the peaceful life in this temporary world and truly a peaceful life in the here after, if Allah will give me a long life I hope to see u next Ramadhan. Only few days left and im greeting all the Muslim Ummah in the whole world

EID MUBARAK!

Monday, September 7, 2009

My 1430H Ramadhan Activity

Every Year my Organization ACT Mindanao and Mindanao True Word is conducting a Iftar Program for the Orphans, Evacuees of War/Flood, Widows and Needy. This Year my first stopped was DAR AMIR ORPHANAGE CENTER last Sept. 03,


Second stopped was DAR ASIM ORPHANAGE CENTER last Sept. 05.

Third stopped was MAKIR EVACUATION CENTER (War Evacuees) last Sept. 06.
We thanked the ACT Malaysia for the funds they’ve given us to execute these activities, especially from the 3 Surau like Surau AL-IMAN from Celcom PJ, Surau AL-FURQAN from Puncak Alam and Surau IMPIAN GEMILANG from Kajang thank you very much.
I Hope there is still activity for me to do coz I still wanna work and im not tired of it…